Hållbarhet

Den globala ekonomins tillväxt och de miljöutmaningar som världen står inför har förstärkt vikten av långsiktigt hållbara lösningar. Vi på Priveq är övertygade om att vi i vår ägarroll kan göra skillnad och kommer att fortsätta vara med och utveckla tillväxtföretag med framtidssäkra och hållbara affärsmodeller.

Priveq tror inte att någon kan göra allt, men att alla kan göra något. I vår ägarroll uppmuntrar vi våra portföljbolag att utveckla sin egen ESG-strategi och ha en modell som syftar till att både minimera risker och dra nytta av affärsmöjligheter. Det görs genom att fokusera på de områden där företaget har störst förmåga att påverka och där deras intressenter har en förväntan om att de ska agera. För vissa företag innebär det att minska sin klimatpåverkan, men det kan också vara att etablera en mer hållbar leveranskedja eller genom att utveckla innovativa produkter som löser sina kunders problem inom hållbarhetsområdet.

Priveq är medlem i branschorganisationerna Invest Europe och SVCA (Swedish Venture Capital Association) och har åtagit sig att följa deras riktlinjer gällande etik och uppförandekoder. Priveq har också anslutit sig till Principles for Responsible Investments (UN PRI), ett FN-initiativ för att främja ansvarsfulla investeringar.

Vårt arbete inom ESG beskrivs mer i detalj i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Vi på Priveq har definierat våra prioriteringar inom hållbarhet genom att utvärdera var vi kan göra vår största påverkan och även var våra intressenter förväntar sig att vi ska agera. Pyramiden nedan är de områden som är prioriterade av Priveq och de är också kopplade till FN:s hållbara utvecklingsmål. För varje område har Priveq satt upp långsiktiga mål och handlingsplaner. Mer information om detta finns i vår hållbarhetsrapport.

Aktivt ägarskap och implementering av ESG i portföljbolag
Främja mångfald och jämställdhet i styrelser och nätverk

Reducera klimatpåverkan
Integrering av ESG i investeringsprocesser
Transparent ESG redovisning, kommunikation och skatteredovisning

Datasäkerhet och kundintegritet
En hållbar arbetsplats
Anti-korruption och affärsintegritet

Prio

– Aktivt ägarskap och implementering av ESG i portföljbolag
– Främja mångfald och jämställdhet i styrelser och nätverk

Fokus

– Reducera klimatpåverkan
– Integrering av ESG i investeringsprocesser
– Transparent ESG redovisning, kommunikation och skatteredovisning

Hygien

– Datasäkerhet och kundintegritet
– En hållbar arbetsplats
– Anti-korruption och affärsintegritet

Priveq i samhället

Priveq vill bidra till samhället genom att bl.a. stödja initiativ som fokuserar på att göra en positiv miljömässig och social påverkan. Det gör vi genom att engagera oss i långsiktiga partnerskap med utvalda organisationer som positivt bidrar till samhället genom entreprenörskap, utbildning och minskad klimatpåverkan. Några av dem presenteras nedan.

Priveqs ESG värdekedja

Investeringsprocessen

När vi utvärderar en potentiell investering görs först en negativ ESG-screening där vi undviker industrier associerade med krig, gambling, tobak, pornografi, droger, alkohol och vissa industrier med hög negativ miljöpåverkan. Vi bedömer även företaget enligt en ESG-checklista där branschen och företaget självt utvärderas. I nästa steg genomförs en djupare ESG due diligence där externa rådgivare vanligtvis anlitas. Resultatet från due diligencen ingår i investeringsbeslutet. Planerade åtgärder inom ESG-området beslutas och planeras beroende på företagets status.

Ägandeperioden

Under våra första månader som ägare fokuserar vi på att upprätta efterlevnads- och styrdokument som täcker ESG. Nästa steg är att utveckla en företagsspecifik ESG-strategi. Vårt mål är att bolaget arbetar systematiskt och proaktivt med ESG och integrerar ESG i alla delar av sin affärsverksamhet. Priveq bistår under processen med intern och extern expertis. Alla företag kategoriseras i vår ESG-road map baserat på deras mognad inom ESG. Vår road map är visualiserad i bilden till höger. Priveqs målsättning är att alla bolag ska nå Nivå 2 inom ett år från vårt tillträde som ägare.

Exitprocessen

I exitprocessen anlitar Priveq vanligtvis en rådgivare för att hjälpa till att hitta en ny ägare till företaget. Priveq betraktar portföljbolagets positiva hållbarhetspåverkan som ett viktigt försäljningsargument för potentiella köpare. Riktlinjer och ESG-strategier som har införts under Priveqs ägande, såsom uppförandekod och anti-korruptionspolicy, förväntas öka värdet på företaget.

Zelmerlöw & Björkman Foundation

Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF) hjälper utsatta ungdomar i delar av Afrika att ta sig från isolering och fattigdom till utbildning och anställning. De fokuserar särskilt på utbildning för flickor och unga kvinnor som ofta inte bara är de mest utsatta utan också är de som har störst potential för en positiv förändring av deras familjer och samhällen. Priveq stödjer ZBF som en långsiktig partner.

ESG Award

Priveq har infört en utmärkelse som kommer att delas ut årligen till det portföljbolag som gjort mest positiva framsteg under det senaste året. Förutom äran att ta emot priset kommer vinnaren att få en check som ska överlämnas till en välgörenhetsorganisation eller en ideell organisation efter fritt val. Den första vinnaren tillkännagavs våren 2022.

Som ett resultat av väsentlighetsanalysen, där jämställdhet och mångfald identifierades som ett viktigt område, valde Priveq 2020 att bli långsiktig partner till Hello World!.

Hello World! är en ideell förening vars mål är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att främja digitalt skapande och lärande. För att få med så många ungdomar som möjligt, oavsett bakgrund, erbjuder Hello World! stipendier och subventionerade deltagaravgifter.

På Hello World!s läger och träffar inspireras och undervisas barn av studenter från tekniska högskolor och universitet. Föreningens utgångspunkt var ett sommarläger 2016 och idag har Hello World! över 12 000 medlemmar och har tänt över 2 000 digitala stjärnor.

Vi på Priveq är imponerade av de prestationer som organisationen har gjort där deras verksamhet kopplar samman med FN:s mål nummer 5 för hållbar utveckling, Jämställdhet, och nummer 10, Minskad ojämlikhet. Förutom att tillhandahålla finansiellt stöd har Priveq varit värdar för digitala träffar och planerar att engagera sig i andra aktiviteter som drivs av Hello World!.

Trine är ett crowdfunding-initiativ där privatpersoner och företag kan investera i småskaliga solenergiprojekt. Genom att ge lån för investeringar i områden som normalt inte täcks av det reguljära elnätet får byar och samhällen tillgång till lågkostnads- och koldioxidsnål el med möjlighet att utveckla sin levnadsstandard. 2020 investerade Priveq i flera solenergiprojekt i Afrika. Trines initiativ är i linje med FN:s mål nummer 13 för hållbar utveckling, Bekämpa klimatförändringar.

Dokument och rapportering

Hållbarhetsrapport

Varje år samlar Priveq in hållbarhetsdata från våra portföljbolag. Datan sammanställs och presenteras i en årlig hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver även Priveqs hållbarhetsarbete och våra fokusområden mer i detalj.

Disclosureförordningen (SFDR)

Priveq åtar sig att följa EU:s SFDR ((EU) 2019/2088) och är transparent när det gäller hållbarhetsrelaterad information om våra fonder och vår investeringsprocess. Information om hur hållbarhetsrisker integreras i vår investeringsbeslutsprocess och vår ersättningspolicy, och icke-redovisningen av huvudsakliga negativa hållbarhetseffekter (PAI) beskrivs i Disclosure Regulation, se PDF nedan.

Ansvarsfull investeringspolicy

Genom vår värdekedja – från investeringsprocess till exit – arbetar vi aktivt för att inkludera ESG som en integrerad del av vårt arbete. Policyn för ansvarsfulla investeringar beskriver detta arbete.

Priveqs Code of Conduct