Historiken går tillbaka till 1983 då försäkringsbolaget Skandia startade en egen verksamhet för investeringar i onoterade tillväxtbolag.

År 1998 blev bolaget fristående och ändrade namn till Priveq. Under drygt tre decennier har vi på ett framgångsrikt sätt investerat i fler än 125 svenska bolag och börsnoterat 28 av dessa. Fokus har hela tiden varit att med kapital och kunskap hjälpa svenska tillväxtbolag att utvecklas vidare.

Investerare i Priveqs fonder har historiskt sett framför allt varit långsiktiga svenska pensionsförvaltare och på senare år har vi även attraherat internationella investerare. Numera kommer huvuddelen av kapitalet från europeiska och amerikanska institutionella pensionsförvaltare.

Verksamheten har genom åren varit framgångsrik, vilket framgår i en jämförelse av avkastningen med andra europeiska private equity-bolag. Priveq hamnar här högt upp i den övre kvartilen.

1983

Skandia bildar Skandia Investment (nuvarande Priveq) för att göra investeringar i onoterade bolag

1994

Priveqs första investering i Finland, KCI-Konecranes

1998

Priveq skapas som ett självständigt bolag

2007

Första majoritetsinvesteringen i Sydtotal

2008

Genomförande av den 100:e investeringen, SanSac

2014

Priveqs första investering i Norge, CSAM Health

2016

Genomförande av den 25:e börsnoteringen, ByggPartner i Dalarna

2020

Första investering i Danmark, Trendhim

Vårt erbjudande

Priveq investerar i tillväxtföretag i en mängd olika branscher. För oss är inte branschen som sådan det viktigaste, utan vi söker unika företag med en ledande position inom sina respektive områden.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera det vi på Priveq brinner för allra mest: företag och företagande.

Nordisk marknad

Företaget ska ha sin bas i Sverige, eller någon annanstans i Norden, men vi ser gärna att en internationalisering har inletts eller planeras.

Tillväxtbolag

Vi har under drygt tre decennier varit med och utvecklat över 125 tillväxtföretag, i de allra flesta fall svenska.

Strukturerad bolagsstyrning

Att vi varit med och lotsat 28 företag till en börsnotering är ett kvitto på detta. Värt att notera är att vi aldrig agerar operativt i de delägda företagen, däremot är vi alltid starkt engagerade som bollplank till företagsledningen och genom styrelsearbetet.

Investeringsfokus

De företag Priveq investerar i ska normalt uppfylla följande kriterier:

Omsättning 100-1 000 MSEK

God tillväxt

Lönsamhet

Stark marknadsposition

Kompetent och målmedveten företagsledning

Värdeskapande – ägare i samverkan

Vi tror på styrkan i att kombinera vår ägarkompetens med entreprenörernas erfarenhet och ledningens operativa förmåga. Vi tillför det kapital och den kunskap som företagen behöver för en stabil expansion. Vi bidrar också med ett tydligt och aktivt samägande samt ett långsiktigt och ärligt engagemang.

Industriellt nätverk

Priveq har under flera år byggt upp ett omfattande industriellt nätverk av kompetenta personer från en mängd olika branscher. Dessa bidrar var och en med branschspecifik kompetens utöver det egna nätverket av personliga kontakter och företagskontakter runt om i världen.

I nästan alla våra delägda företag finns idag någon person från vårt industriella nätverk representerad. Det är med glädje och stolthet vi på Priveq samarbetar med dessa kunniga personer.

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
E-post: mats.hjerpe@priveq.se

Hållbarhet

Den globala ekonomins tillväxt och de miljömässiga utmaningar som världen står inför har förstärkt vikten av att stödja långsiktigt hållbara lösningar. Priveq anser att sådana mål är kompatibla med vår målsättning om att uppnå högsta möjliga avkastning och en långsiktig framgång för våra portföljbolag.

Priveq är medlem i branschorganisationerna Invest Europe och SVCA (Svenska Riskkapitalföreningen) och har förbundit sig att följa deras riktlinjer avseende etik och uppförandekoder. Priveq har även anslutit sig till Principles for Responsible Investments (UN PRI), ett initiativ från FN för att främja ansvarsfulla investeringar. Mer information om UN PRI finns på www.unpri.org.

Vid utvärderingen av en möjlig investering tar vi hänsyn till målbolagets värderingar, principer och dess affärsverksamhet. Våra krav är att bolaget lever upp till Priveqs riktlinjer och krav i ESG-frågor alternativt att vi bedömer att vi i egenskap av ägare kan förändra bolagets förhållningssätt och beteenden i dessa frågor. Priveq stöttar alla våra bolag att utveckla sin egna hållbarhetsstrategi med specifika fokusområden inklusive mål och handlingsplaner.

Varje år samlar Priveq in hållbarhetsdata från alla våra portföljbolag. Datan sammanställs därefter och presenteras i en årlig hållbarhetsrapport. I rapporten beskrivs även Priveqs hållbarhetsarbete och våra fokusområden mer i detalj.

Riktlinjer och policies

  • Affärsmässighet – Priveq och våra anställda ska i alla situationer agera affärsmässigt och uppfattas som en god affärspartner av portföljbolag, leverantörer, investerare och övriga partners.
  • Personal-och arbetstagarrättigheter – Priveq och våra portföljbolag ska följa ILO:s (FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor) kärnkonventioner.
  • Miljö – Priveq och våra portföljbolag ska sträva efter att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle och på ett respektfullt sätt utnyttja jordens resurser.
  • Anti-korruption – Priveq accepterar inte att vi själva eller våra portföljbolag beblandar sig med korruption, inklusive mutor, utpressning eller pengatvätt.
  • Icke-investerbara branscher – Priveq investerar inte i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom krigsindustrin, spel och dobbel, tobak eller pornografi.
  • Priveq förväntar sig att alla portföljbolag inom sex månader från Priveqs tillträde har tagit fram en uppförandekod och en leverantörskod som omfattar UN Global Compacts tio principer. Ytterligare ett krav är att våra bolag etablerar en whistleblowingfunktion.

Priveq åtar sig att följa EU:s Sustainability Finance Disclosure Regulation (SFDR) ((EU) 2019/2088) och är transparenta rörande hållbarhetsrelaterad information om våra fonder och vår investeringsprocess. Information om hur hållbarhetsrisker integreras i vår investeringsbeslutsprocess och i kriterier för ersättningar till anställda samt hur Priveq hanterar de huvudsakliga negativa hållbarhetseffekterna (PAI) av våra investeringsbeslut, återfinns i PDF-dokumentet nedan.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se

Fondöversikt

Priveq har fram till idag fått förtroendet att förvalta nära tio miljarder kronor. För närvarande investerar vi kapital från Priveq Investment VI som uppgår till 2 500 MSEK. Skandia Investment I etablerades 1983 och var en s k ”Evergreen-fond”. Fonden är numera stängd.

Fond

Status

Startår

Kapital

Priveq Investment VI
Investerar aktivt
2020
2 500 MSEK
Priveq Investment V
Fullinvesterad
2016
2 300 MSEK
Priveq Investment IV
Fullinvesterad
2011
1 800 MSEK
Priveq Investment III
Stängd
2005
1 200 MSEK
Priveq Investment II
Stängd
1998
1 000 MSEK

Investerare

Priveq har genom sin framgångsrika verksamhet under drygt 35 år lockat välkända institutionella investerare att investera i fonderna. Med sin långsiktiga syn på placeringar ger våra svenska och internationella investerare en god trygghet för Priveq.

Översikt Fond IV-VI

Typ av investerare

Investerare per region