hemtex_top

Hemtex

År 2003 hade heminredningsföretaget Hemtex just möblerat om. Fram till 1999 hade Hemtex bedrivits som en frivillig fackhandelskedja med en gemensam grossistfunktion. Under 2000 började företaget förändra sin verksamhet till att bli vinstdrivande och även driva egna butiker. Efter några svåra år 1999–2002 fastställdes en ny strategi och en ny företagsledning, med VD Anders Jansson i spetsen, tillsattes. För att kunna förverkliga expansionsstrategin behövde Hemtex en ägare som kunde tillföra kompetens och kapital.

Priveq såg möjligheten att investera i en tillväxtbransch – heminredningssegmentet. Hemtex hade en stark ledning på plats och bolaget hade börjat visa lönsamhet. Vidare hade Hemtex ett starkt varumärke och möjlighet att växa såväl geografiskt som sortimentsmässigt. – Hemtex passade väl in i Priveqs affärsidé att skapa värdetillväxt genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap i bolag med börsambitioner, förklarar Louise Nilsson, Priveqs styrelseledamot i Hemtex.

Efter att ha förankrat tanken om en extern ägare hos styrelse, företagsledning och franchisetagare blev Priveq år 2004 Hemtex största delägare. Med en stark neutral minoritetsägare kunde ledningen nu koncentrera sig på den operativa verksamheten. En expansion genomfördes på flera områden samtidigt. Hemtex ökade antalet egna butiker, breddade butiksformat och sortiment samt expanderade på fler geografiska marknader. – Priveqs kapitaltillskott behövdes för en ökad expansionstakt. Vi fick också en ägare som hjälpte oss att separera operativa frågor från strategiska frågor och som kunde skapa ett börsfähigt bolag, säger Hemtex styrelseordförande Leif Larsson. Priveqs erfarenhet av 23 tidigare börsnoteringar kom väl till pass när Hemtex förbereddes inför Stockholmsbörsen. Priveq hade en viktig roll i utvärderingen av rådgivare samt att hantera ägarfrågor. En prioriterad fråga var vilken typ av investerare som var bäst för Hemtex fortsatta framtid och expansion i Norden.

I oktober 2005 introducerades Hemtex på Stockholmsbörsens O-lista. Vid noteringen avyttrade Priveq en tredjedel av sitt innehav och kvarstod som en aktiv ägare till år 2007.


Hemtex
Investeringsår: 2004, börsnotering år 2005
Omsättning: 1.470 MSEK
Fond: Priveq Investment II
Ägande: 35%
Exit year: 2007
Om bolaget:
Nordens ledande hemtextilkedja med butiker i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Majoriteten av butikerna ägs av Hemtex, medan en minoritet ägs av franchisetagare. Bolaget säljer heminredningsprodukter med betoning på hemtextil. Huvudkontor i Borås.

2002/03
Omsättning: 495 MSEK
EBITDA-marginal: 6%
Antal butiker: 98

2006/07
Omsättning: 1.470 MSEK
EBITDA-marginal: 17%
Antal butiker: 186
Priveq team:
Louise Nilsson, Mats Hjerpe
 
 

För ytterligare information, kontakt

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.