Nyheter

Priveq Investment avyttrar ByggPartner

By 14/03/2019december 3rd, 2020No Comments

Priveq har varit med som aktiv ägare i ByggPartner under drygt tolv år, varav ByggPartner de sista dryga två åren som ett noterat bolag på First North Premier.

ByggPartner har under den tid som Priveq varit ägare gått från att vara ett entreprenörslett bolag till ett noterat bolag med extern ledning och styrelse. ByggPartner har växt sin omsättning från 586 MSEK till 1.655 MSEK, med relativt branschen, god lönsamhet. Sedan bolaget grundades har Dalarna varit hemmamarknad, men tillväxt har även skett i Mälardalen inkluderande Stockholm, Västerås och Uppsala. Redan från starten 1992 var ByggPartner fokuserad på entreprenadformen partnering och det fokuset har bibehållits och förstärkts genom åren.

När Priveq kom in som enskilt största delägare i ByggPartner 2006 gjordes en satsning på att växa bolaget utanför Dalarna. Tillväxten har till stor del skett organiskt men även kompletterande förvärv har gjorts under åren. Det aktiva arbete som Priveq tillförde innebar också att förbereda ByggPartner för en kommande börsnotering. Styrelsen har kompletterats och övriga förberedelser har gjorts på ett strukturerat sätt som möjliggjorde en börsnotering i december 2016.

Priveq har som strategi att kvarstå som ägare en tid även efter en börsnotering då det ger bolaget en ägarstabilitet, historiskt visat sig ge en bra värdeutveckling samt att Priveq fortsatt genom sin erfarenhet kunnat bidra med kompetens till bolaget även i en noterad miljö. Normalt stannar Priveq kvar som ägare i de noterade bolagen mellan 12 till 24 månader. Avyttringen av det kvarvarande innehavet i ByggPartner är därför i enlighet med plan.

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se