Nyheter

ByggPartner offentliggör utfallet av erbjudandet i samband med notering på Nasdaq First North Premier

By 01/12/2016december 4th, 2020No Comments

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

1 december 2016

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) (”ByggPartner” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”).

Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort både bland allmänheten i Sverige och bland institutionella investerare i Sverige och utlandet. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

  • Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 37 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på ByggPartner om 448 MSEK.
  • Erbjudandet omfattar 6 053 552 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande 50 procent av antalet utestående aktier. Inga nyemitterade aktier erbjuds.
  • Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning, har de säljande aktieägarna[1] åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 908 032 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet omfatta högst 6 961 584 aktier, motsvarande ca 57,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
  • Baserat på det slutgiltiga priset uppgår det totala värdet av Erbjudandet till 224 MSEK, under antagande om att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas och 258 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer Bolagets grundare, Bo Olsson, genom bolaget AB Surditet, vara den största aktieägaren med cirka 20 procent av aktierna i Bolaget.
  • Det totala antalet aktier i Bolaget kommer inte att förändras som ett resultat av Erbjudandet utan kommer fortsatt att vara 12 107 103.
  • Cirka 5 000 investerare har tilldelats aktier i ByggPartner.
  • Beräknad första handelsdag för ByggPartners aktier på Nasdaq First North Premier är den 5 december 2016 under kortnamnet ”BYGGP” och beräknad likviddag är den 5 december 2016.
  • Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Avanza är Selling Agent och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare i Erbjudandet.

Sverker Källgården, VD, kommenterar: ”Vår övergripande målsättning är att skapa bestående värden för våra kunder och aktieägare. Det gör vi genom att göra det vi är bäst på, bygga fastigheter och fortsätta utveckla vår partneringmodell. Vi jobbar hårt för att visa att ByggPartner är ett byggbolag med stabil lönsamhet och tillväxt. Jag vill nu välkomna alla nya aktieägare till ByggPartner och jag tycker det är jättekul att en stor del av ledningen däribland mig själv, delar av styrelsen och flera av våra medarbetare har köpt aktier i Erbjudandet.”

Bo Olsson, grundare och styrelseledamot, kommenterar: ”Genom Erbjudandet har vi fått en bred aktieägarbas av svenska och internationella investerare. Noteringen ökar kännedomen om ByggPartner ytterligare, vilket kommer att ha en positiv inverkan på Bolaget. Vi ser framemot att utveckla Bolaget vidare tillsammans med alla nya aktieägare.”

Louise Nilsson, VD Priveq Investment och styrelseledamot, kommenterar: ”Vi är stolta över att ha bidragit till ByggPartners utveckling och över det stora intresse som såväl cornerstone investors som andra investerare har visat Bolaget. Priveq ser nu framemot att fortsätta följa och stötta ByggPartner i noterad miljö.”

[1] Säljande aktieägare är (i) AB Surditet (ii) Priveq Investment Fund III KB (iii) Priveq Investment Fund III AB (iv) LIRFO Invest AB (v) WellMats AB (vi) Dalakvartetten Huskonsult AB (vii) Sjulsarvet Invest AB (viii) Lars Sunder Consulting AB (ix) Dala Tillväxt AB (x) Ulla Nygårds.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Källgården, VD, ByggPartner
Tel: +46 243 55 95 70
Mob: +46 70 416 97 70
E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, ekonomichef, ByggPartner
Tel: +46 243 55 95 44
Mob: +46 70 419 97 44
E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Jenny Rosberg, presskontakt
Tel: +46 8 408 10 200
E-post: jenny.rosberg@ropa.se

Om ByggPartner
ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Stockholm, Mälardalen, Uppsala och Dalarna. I Stockholm, Mälardalen och Uppsala är målet att fortsätta expandera och i Dalarna är Bolaget ett av de marknadsledande byggföretagen. ByggPartner erbjuder byggentreprenad, byggservice och ställningsentreprenad. För mer information, se www.byggpartner.se.

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som återfinns i denna kommunikation gäller enbart per dagen för denna kommunikation och kan ändras utan särskild underrättelse därom.